PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT “ALOTLIKELOT.NL”

“AlotLikeLot.nl” is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van “AlotLikeLot.nl” is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door “AlotLikeLot.nl” verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met “AlotLikeLot.nl”. Deze overeenkomsten hebben voornamelijk betrekking op kortdurende samenwerkingen t.b.v. het reviewen, promoten of beoordelen van consumenten-goederen en -diensten. Daarnaast publiceert “AlotLikeLot.nl“ desbetreffende artikelen op social media om een zo groot mogelijke en relevante doelgroep te bereiken. Om deze diensten en activiteiten daarnaast te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten en activiteiten van “AlotLikeLot.nl” te verbeteren en om de relatie met de opdrachtgever(s) te beheren.

  1. Marketingactiviteiten

“AlotLikeLot.nl” houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe diensten of artikelen van “AlotLikeLot.nl”.

Alle communicatie bevat een “link” naar ons Privacy Statement.

  1. Beveiligingsniveau

“AlotLikeLot.nl” beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

  1. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

  1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

ALotLikeLot.nl
Contact@AlotlikeLOT.nl

  1. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.AlotLikeLot.nl) worden gepubliceerd